NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Vil sikre plass til nisjeradio på DAB


(28 september, 2015 - 21:40)

Minst en kanal skal forbeholdes de ikke-kommersielle lokalradioene når anleggskonsesjonene for lokalradioblokka skal lyses ut. 

Det jobbes i disse dager iherdig i både departement og medietilsyn med å få på plass nye retningslinjer for lokalradio. Det er allerede varslet utlysning av anleggskonsesjoner for lokalradioblokka (Lokal DAB), som vil gjelde til 31. desember 2031. 

Dersom det bare er en eneste aktør som er interessert i å bygge ut og drifte et lokalt DAB-anlegg, blir konsesjonen direktetildelt uten videre behandling. I de områdene der det er flere interessenter vil det bli lagt til rette for en pengeauksjon, der høyeste bud vil få tilslaget. Det kan blir lagt til grunn et minstekrav til de som søker, se nedenfor. 

Kulturdepartementet har gitt Medietilsynet i oppdrag å komme med utkast til utlysningsgrunnlag innen 9. oktober, altså allerede om to uker. Det er også muligheter for at det blir endring i tilgangskriteriene og disse må foreligge begrunnet innen samme dato, går det fram av et oppdragsbrev fra departement til tilsyn. 

En av kriteriene som ikke er på plass er hva man skal gjøre med de ikke-kommersielle lokalradioene. Når stortingskomiteen behandlet Stortingsmeldingen om lokalradio, ble det bestemt at nisjeradioene skulle få sin garanterte plass i lokal-DAB: 

"Komiteen har merket seg bekymring om det i tilstrekkelig grad er lagt til rette for en ordning som garanterer plass i DAB-nettet for små ikke-kommersielle stasjoner. Komiteen viser til at meldingen legger opp til at viktigheten av at ikke-kommersielle lokalradioer blir sikret plass i Lokalradioblokka, understrekes i konsesjonsvilkårene til anleggskonsesjonærene, og at det kan innføres regulering dersom det skulle oppstå tilgangsproblemer. Komiteen legger til grunn at denne mekanismen sikrer at det i hver region er minimum en 24-timers sendeflate til fordeling mellom ikke-kommersielle lokalradioer."

Dersom dette følges opp, må altså den som får anleggskonsesjon for lokal-DAB forplikte seg til å gi minst en kanal til nisjeradio. Hvordan dette skal finansieres og hvordan evt. sendetid skal fordeles på denne kanalen står det ikke noe nærmere om. 

Det blir også påbud for anleggskonsesjonær å tilby plass til alle som vil sende, så lenge det er plass i nettet: "Det blir stilt krav om at anleggskonsesjonærane i Lokalradioblokka skal nytte opne, objektive og ikkje-diskriminerande kriterium for tilgang til DAB-nettet, og at konsesjonæren pliktar å tilby avtale så lenge det finst kapasitet."

Det står dog ingenting i oppdragsbrevet om en aktør kan fylle all kapasitet selv, med unntak av nisjeradio, og dermed utelukke konkurrenter; eller hvordan de tekniske utgiftene skal fordeles, så her er det duket for noen utfordringer i tiden som kommer. 

"Departementet viser i denne samanhengen til at kvart område i Lokalradioblokka vil ha plass til anslagsvis 15 til 20 kanalar, og at anleggskonsesjonæren gjennomgåande vil vere avhengig av flest mogleg leigetakarar for å finansiere utbyggingskostnadene. Vidare vil det vere svært kostbart å fylle så mange lokalradioar med innhald. Ut frå eit føre var-prinsipp meiner departementet like fullt at Medietilsynet og Nkom før utlysinga bør vurdere behovet for og eventuelt fastsetje ytterlegare generelle kriterium i alle regionar for tilgang til Lokalradioblokka for aktørar som ikkje er tilknytte anleggskonsesjonæren."

Det er også uklart hva som vil skje dersom en anleggskonsesjonær av en eller annen grunn ikke setter i drift det lokale DAB-nettet de har fått tilslag på, eller om det skal settes kriterier for hvor mye av området som skal dekkes. 

Medietilsynet har altså fått bare to uker på seg til komme opp med retningslinjer som skal bestemme hvordan den digitale lokalradioen skal se ut fram til en gang på 2030-tallet. 

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 

 
Annonser