NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Vil ha sterkere frekvenstak


(27 november, 2015 - 09:04)

I et høringssvar går Norsk Lokalradioforbund inn for ytterlige begrensninger av hvem som kan etablere et digitalt nett for lokalradio, men er generellt fornøyd med forslaget fra myndighetene. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet har hatt en høring om reglene for auksjonen av Lokalradioblokka. Der er det blant annet foreslått et frekvenstak, altså en begrensing av hvor mange sendernett en aktør kan eie og drive:

"Ved denne tildelingen er det satt et generelt frekvenstak som omfatter de tre kommersielle frekvensblokkene for digital radio; Riksblokk I, Riksblokk II og Lokalradioblokka. Frekvenstaketinnebærer at ingen aktør kan inneha mer enn to av de tre kommersielle blokkene for digitalradio. Frekvenstaket skal sikre at minst to aktører får tilgang til frekvensressurser i samme geografiske område.", står det i forslaget

I sitt høringssvar støtter Norsk Lokalradioforbund dette forslaget: "Norsk lokalradioforbund mener bruk av frekvenstak slik Nasjonal kommunikasjonsmyndighet foreslår i reglementets punkt 2.5 er et effektivt middel for å ivareta konkurransen i markedet og derav opprettholde konkurransedyktige digitale radionett.

Lokalradiobransjen har vist seg dyktige til å drive kostnadseffektive sendernett på FM og DAB, og bransjen vil derfor kunne konkurrere med nasjonale leverandører på lokalt nivå", skriver forbundet.

Men Norsk lokalradioforbund mener at man bør sette ytterligere begrensninger: "Vi mener også at frekvenstaket må gjelde hvor mange lokalregioner en aktør kan sikre seg. I høringsutkastet heter det følgende: «Frekvenstaket skal sikre at minst to aktører får tilgang til frekvensressurser i samme geografiske område».

Dersom dette er ment å regulere tilgangen i lokalregion 3 (Oslo og Akershus) og lokalregion 2 (Oslo, Asker og Bærum) som har overlappende dekning i Oslo-området, ber vi om at dette spesifiseres ytterligere.", skriver Forbundet.

Norsk Lokalradioforbund er generellt skeptisk til maktkonsentrasjonen i radiomarkedet, noe som også kommer klart fram i høringssvaret:

"Norsk lokalradioforbund er på generelt grunnlag bekymret for den langsiktige effekten av den maktkonsentrasjonen som har oppstått i DAB-markedet.

Som en følge av at all kapasitet i Riksblokk 1 fra 2017 vil disponeres av to internasjonale radioselskaper, vil disse to aktørene stå fritt til å etablere 20 nasjonale radiostasjoner - 10 hver - uten at andre aktører kan slippe til og uten at noen ytterligere proveny blir tilført fellesskapet.", skriver forbundet

 

Auksjonen vil bli gjennomført som en åpen stigende auksjon over Internett, går det fram av forslaget fra myndighetene. Det vil bare holdes auksjon i de lokalregionene der det er flere enn én budgiver som er godkjent til å delta i auksjonen, dvs. i de regionene der det er overskuddsetterspørsel. Alle regioner med overskuddsetterspørsel vil bli auksjonert ut parallelt.

Videre står det: "Sendernettet skal bidra til å sikre det lokalradiopolitiske formålet ved å legge til rette for utvikling av et mangfoldig tilfang i det digitale lyttertilbudet. Derfor er det av vesentlig betydning at den som har anleggskonsesjonen sørger for at nettet tas i bruk og påser at det gis faktisk og praktisk tilgang til nettet for aktører i lokalregionen. "

"Anleggskonsesjonæren plikter å gi kringkastere tilgang til kapasitet på åpne, objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Anleggskonsesjonæren skal legge til rette for at små ikke-kommersielle lokalradioer får sendetid i lokalradioblokka", står det i forslaget fra Nkom og Medietilsynet. Lokalradioforbundet har ingen anmerkning til dette

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 
Annonser