NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Vil gi støtte til anleggs-konsesjonærer


(19 november, 2015 - 13:36)

På tvers av stortingsmeldingen åpner Medietilsynet for å gi støtte til anleggskonsesjonæren i sitt forslag til regelendringer for tilskudd til lokalkringkasting. 

Medietilsynet har nå sendt et forslag om regelendringer ut på høring. Dette gjelder tilskuddsordningen for lokalkringkasting, der halvparten av potten skal gå til digitalisering av lokalradio. Dette betyr at tilskudd til programproduksjon, kompetanseheving blir lavere. Det betyr også mindre driftsstøtte til etniske minoritetsradioer og forbund. Det er også foreslått regelendringer slik at andre forbund enn de som får nå, kan søke om driftsstøtte. 

Rent politisk er det mest oppsiktsvekkende i høringsforslaget at tilsynet går på tvers av Stortingsmeldingen når de vil åpne for direkte støtte til anleggs-konsesjonærer. Det er dog ikke i strid med stortingsmeldingen: 

"Når halvparten av de disponible midlene i tilskuddsordningen skal omdisponeres til digitalisering av lokalradio, er det hensiktsmessig å opprette en egen tilskuddskategori for dette formålet og en egen bestemmelse som fastslår at om lag halvparten av midlene skal øremerkes digitalisering av lokalradio. Medietilsynet mener det bør åpnes for to ulike former for tilskudd til digitalisering av lokalradio: a) investeringstilskudd for digitalisering av lokalradioer og b) investeringstilskudd til anleggskonsesjonærer i Lokalradioblokka. " går det fram av forslaget. 

I stortingsmeldingen heter det: "Etter forskrifta blir støtta gitt til kringkastarar. Det er derfor ikkje rom for å gi støtte direkte til anleggskonsesjonær. Støtta til kringkastarane vil likevel kunne fremje utbygging ved at fleire lokalradiostasjonar blir i stand til å forplikte seg til å leige kapasitet i DABnettet".

Tilsynet forklarer sitt forslag slik: "Prinsippet om aktørstyrt utbygging av DAB-nettet innebærer at det kan gå noe tid før Lokalradioblokka blir bygd ut i de forskjellige delene av landet og at en ikke har noen garanti for at et DAB-nett for lokalradio vil bli bygd ut i alle regioner. For å stimulere til utbygging og åpne for forskjellige former for konstellasjoner og samarbeid, foreslås det å åpne opp for investeringstilskudd til anleggskonsesjonærer. Dette innebærer at det også kan tildeles tilskudd til anleggskonsesjonærer som ikke har innholdskonsesjon. Anleggskonsesjonen må således være tildelt før en søknad om tilskudd kan realitetsbehandles."

Mer konkret mener tilsynet tilskuddet bør gis på denne måten: "Det foreslås for det første at det kan gis midler til lokalradioer som leier eller skal leie kapasitet hos en anleggskonsesjonær i en del av landet der det er begrenset kommersielt grunnlag for utbygging av slike nett i Lokalradioblokka. Tilskuddsmidler til digitalisering av lokalradioer vil kunne omfatte:

1. Betaling av oppstartsavgift eller lignende til anleggskonsesjonær/lokal utbygger i lokalradioblokka

2. Forskuddsbetaling av leieutgifter for distribusjon i lokalradioblokka til anleggskonsesjonær

3. Eventuelt andre oppstartsutgifter knyttet til digital distribusjon av lokalradio."

Medietilsynet foreslår også at det skal åpnes for at flere organisasjoner enn Norsk Lokalradioforbund skal kunne søke om støtte. Dette vil i lokalradiosammenheng blant annet gjelde Foreningen Norsk Lokalradio: 

"Det vises til at det i dag eksisterer flere organisasjoner for lokale- lyd og bildemedier og at det derfor ikke er grunnlag for å forskjellsbehandle disse ved at forskriften kun nevner to av organisasjonene. På denne bakgrunn foreslås det å endre denne tilskuddskategorien slik at den gis en generell utforming og at konkrete organisasjoner ikke lenger skal angis i forskriftsteksten.

Det foreslås at det stilles krav om at sammenslutningen er landsomfattende. Når det gjelder fordelingen av tilskudd innenfor kategorien foreslår Medietilsynet at dette gjøres på bakgrunn av mest mulig objektive kriterier som for eksempel organisasjonens størrelse og aktiviteter relaterte til å opprettholde et mangfoldig og bærekraftig lokalkringkastingsmiljø av høy kvalitet.

Forslag til objektive kriterier for tildeling av tilskudd til nasjonale sammenslutninger for lyd- og bildemedier:

 Antall medlemmer (lokalkringkastingsforetak/organisasjoner, eierforetak ol.)

 Eiermessig mangfold blant medlemmene 

 Organisasjonens aktivitetsnivå basert på budsjett og dokumenterte aktiviteter.

Endringen innebærer at de to organisasjonene som i dag nevnes i forskriften ikke lenger har eksklusiv rett til økonomiske tilskudd og ikke skal særbehandles sammenliknet med andre landsdekkende organisasjoner.

For øvrig innebærer prioriteringen av tilskudd til digitalisering av lokalradio at tilskudd etter denne kategorien vil måtte reduseres på lik linje med de øvrige tilskuddskategoriene. "

I høringsnotatet er det også nevnt en mulighet for at det blir to søknadsrunder når det gjelder støtte for 2016. Den "vanlige" støtten kan tas først og relativt tidlig neste år, mens man venter for å se hvordan det går med utlysningen av lokale DAB-konsesjoner. 

Les hele høringsnotatet: HER

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 
Annonser