NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Nye regler for lokalradio på høring i høst


(27 september, 2015 - 16:54)

Kulturdepartementet har gitt Medietilsynet i oppdrag å utarbeide endringer i forskriftene for de lokalradioene som får lov til å fortsette på fm. Dette gjelder blant annet samsendinger. 

Som følge av at Stortingsmeldingen om lokalradio, st.m. 24 (2014/2015), ble vedtatt like før sommeren blir det nå iverksatt flere endringer i rammevilkårene for lokalradio.

Som kjent nekter Stortinget de største kommersielle lokalradioene i storbyene å fortsette på FM-båndet, selv om de ønsker det. Regelendringene gjelder dermed de mer enn 100 lokalradioene som får lov til å fortsette på FM, også etter den planlagte slukkingen av rikskanalene i 2017. 

Den gode nyheten er at det legges opp til en liberalisering av regelverket, som i dag til tider er svært detaljert i henhold til lokalt innhold. Her er noen av de viktigste endringene Stortinget har vedtatt: 

- Konsesjonsspesifikke krav for kommersielle lokalradiokonsesjonærar i samsvar med dei tre førehandsdefinerte kriteria for skjønnheitskonkurransen blir sletta ved forlenginga av konsesjonsperioden

- Kravet i kringkastingsforskrifta om at kommersielle lokalradiokonsesjonærar skal sende lokale nyheiter blir oppheva

- Dei økonomiske avgrensingane for nisjeradioar i kringkastingsforskrifta blir oppheva i alle konsesjonsområde med unntak for konsesjonsområda hvor dei kommersielle lokalradiokonsesjonane ikkje forlengjast.

På den annen side vil det bli strengere regler for nisjeradioene som faktisk får lov til å fortsette på FM i storbyene: 

- For å hindre omgåing ved misbruk av sendetida til nisjeradioane, blir det sett forbod mot sam- og vidaresending som berre omfattar dei konsesjonsområda hvor kommersielle lokalradiokonsesjonar ikkje skal forlengjast eller lysast ut på nytt.

De nye reglene skal sendes ut på høring allerede om få uker: "Departementet ber om at Medietilsynet utarbeider et utkast til høringsnotat med forslag til konkrete endringer i kringkastingsforskriften samt gjennomfører og følger opp høringen. Departementet ber om at utkast til høringsnotat er utarbeidet innen 15. november 2015."; heter det i et oppdragsbrev fra departementet til Medietilsynet. 

For øvrig ber departementet tilsynet om å vurdere andre nødvendige forskriftsendringer som følge av digitaliseringen av radiomediet, herunder nærmere bestemmelser om tildeling og vilkår til digitale konsesjoner.

Etter at høringen er avsluttet ber departementet om at Medietilsynet så raskt det lar seg gjøre om å lage et notat med oppsummering av høringsinstansenes syn og tilsynets forslag til konkrete regler.

Lokalradio som får fortsette på FM vil få forlenget sin konsesjon til 31. desember 2021, med reviderte rammevilkår. De kommersielle lokalradioene i storbyene vil få fortsette inntil rikskanalene slukker sine FM-sendere, de vil dermed få en kortvarig midlertidig konsesjon, går det fram av brevet fra Departementet. 

I samsvar med overnevnte bes Medietilsynet i samarbeid med Nkom, om å forlenge innholdskonsesjoner, anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i god tid før inneværende konsesjonsperiode løper ut 31. desember 2016.

Medietilsynet bes gjøre Kulturdepartementet oppmerksom på evt. nye og vesentlige problemstillinger som måtte gjøre seg gjeldende i prosessen, heter det i avslutningen av brevet. 

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 
Annonser