NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Lokalradioblokken for DAB utlyses


(9 juli, 2012 - 11:58)

Post- og teletilsynet og Medietilsynet utlyser med dette frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner til prøvedrift i en landsdekkende frekvensblokk for digital lokalradio. Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner som til sammen dekker hele fastlands-Norge.

Post- og teletilsynet og Medietilsynet ble i mandat av 8. februar 2012, fra henholdsvis Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet, bedt om å tildele frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner for Lokalradioblokka med varighet fra 1. januar 2013 til 31. desember 2016. Gjennom denne tildelingen åpnes det for prøvedrift i Lokalradioblokka frem til ordinær oppstart 1. januar 2017. Det vil bli en ny utlysning med ordinær tildeling av konsesjoner og tillatelser før utløpet av prøveperioden.

Søknadsprosess

Lokalradioblokka vil bli tildelt som 37 separate sett med frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner. Frekvenstillatelsen og anleggskonsesjonen i den enkelte lokalregion tildeles samlet. Lokal tilhørighet er ikke et krav, og søkerne står dermed fritt til å søke om frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for så mange lokalregioner de ønsker.

For å sikre at eventuell overskuddsetterspørsel etter frekvensene og anleggskonsesjonene er reell, vil Post- og teletilsynet og Medietilsynet kreve at søker stiller en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti på 50 000 – femti tusen – kroner for hver lokalregion søknaden omfatter. Det medfører at hvis en aktør for eksempel søker om frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i ti lokalregioner, kreves det at søker stiller én bankgaranti på 500 000 kroner. Kravet om bankgaranti gjelder for alle søknader, også for allerede mottatte søknader. Bankgarantien må være utstedt av en bank- eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i EØS-området eller Sveits, og skal være underskrevet av både søker og bank/finansieringsinstitusjon. Garantien må være gyldig til og med 31. desember 2012 og skal sendes Post- og teletilsynet sammen med søknad om frekvenstillatelse. Søker skal benytte skjema for bankgaranti som er tilgjengelig i Post- og teletilsynets kunngjøring om frekvenstillatelse, se www.npt.no. Post- og teletilsynet vil frigjøre garantiene når det ikke lenger er aktuelt å gjøre dem gjeldende. Kun originale dokumenter vil bli akseptert.

Søknad om anleggskonsesjon skal være skriftlig og inneholde informasjon om:

Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer

Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)

Oversikt over hvilke lokalregioner det søkes om frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for. Bruk regionnummer som angitt i Post- og teletilsynets utfyllende informasjon om Lokalradioblokka

Egenerklæring om teknisk kompetanse til opprettelse og drift av senderanlegg

Søknaden sendes til:

Medietilsynet
Att: Lokalradioblokka
Nygata 4
1607 Fredrikstad

Søknad om anleggskonsesjon må være kommet frem til Medietilsynet innen fredag 31. august 2012 kl. 14.00.

Søknader som ankommer etter tidsfristen vil bli avvist. Det samme gjelder dersom søknad om korresponderende frekvenstillatelse ikke inkluderer bankgaranti.

Dersom søknader inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. I den grad hele eller deler av dokumentet ønskes unntatt fra offentlighet, ber vi om at søker gjør oppmerksom på dette. Anmodningen om unntak fra offentlighet vil bli avgjort av Medietilsynet og meddelt søkeren.

I lokalregioner hvor Post- og teletilsynet og Medietilsynet ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, vil frekvenstillatelse og anleggskonsesjon med varighet til 31. desember 2016 tildeles søker.

Dersom det er flere søkere om frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i en lokalregion, vil tildelingene for lokalregioner med konkurranse gjennomføres ved hjelp av pengeauksjon. Ved auksjon vil også andre enn de opprinnelige søkerne få mulighet til å delta.

For nærmere informasjon om søknadsprosedyre vedrørende frekvenstillatelser, se Post- og teletilsynets hjemmeside på www.npt.no.
Mer informasjon om anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka

Utfyllende informasjon om anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka, er nærmere beskrevet i et informasjonsskriv som er tilgjengelig her.

Hovedvilkår for bruk av anleggskonsesjonen

Med hjemmel i kringkastingsloven § 2-2 annet ledd kan det settes vilkår for tildeling av anleggskonsesjoner. For Lokalradioblokka vil konsesjonsvilkårene i hovedsak omhandle følgende forhold:

Kapasiteten i nettene skal i hovedsak benyttes til kringkasting

Konsesjonæren skal drive og koordinere det felles sendernettet i lokalregionen på en slik måte at det stimulerer til digital lokalradiovirksomhet i prøveperioden og gir best mulig kapasitetsutnyttelse av nettene

Konsesjonæren har ansvar for at kringkastere i lokalregionen gis tilgang til nettkapasitet på ikke-diskriminerende vilkår

Konsesjonen gjelder i en prøveperiode fram til og med 31. desember 2016. Alle investeringer gjøres for konsesjonærens og hans avtaleparters egen regning og risiko. Det vil bli en ny utlysning med ordinær tildeling av konsesjoner før utløpet av prøveperioden. Konsesjonen innebærer ingen fortrinn mot den kommende konsesjonsperioden

Konsesjonæren plikter å holde Medietilsynet orientert om opphør av transmisjonsavtaler

Konsesjonæren plikter å sende en årlig rapport til Medietilsynet om utbygging og drift

Konsesjonen kan overdras etter søknad

Vilkårene vil inneholde standardiserte krav om bruk, opphør og endring av konsesjonen

Det vil ikke bli stilt dekningskrav i konsesjonsvilkårene for denne prøveperioden.

Søker må legge ved en egenerklæring som bekrefter at søker eller andre involverte har teknisk kompetanse til opprettelse og drift av senderanlegg.

Post- og teletilsynet er ansvarlig for tildelinger av frekvenstillatelser, som etter § 2-2 i kringkastingsloven skal samordnes med anleggskonsesjonen.

Kontaktinformasjon

Medietilsynet:
direktør for konsesjon og tilsyn Gudbrand Guthus, tlf. 69 30 12 50
seniorrådgiver Line Langnes, tlf. 69 30 12 56

Post- og teletilsynet:
seksjonssjef Bjarte Sørhus, tlf. 22 82 47 69
senioringeniør Tore R. Lunestad, tlf. 22 82 46 21

 

 
Annonser