NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Lokalradio må selv bestemme


(18 august, 2014 - 10:00)

Norsk lokalradioforbund sendte tidlig i august et brev til Medietilsynet som omhandler blant annet lokalradioene sine utfordringer overfor en digital overgang og de ulike stasjonens rett til selv å bestemme plattform. Nedenfor finner du utdrag fra brevet.
 

Det er ingen overdrivelse å si at lokalradiobransjen står ovenfor svært store utfordringer og at det neste året vil bli avgjørende for om bransjen rett og slett skal ha en framtid i Norge.

Nasjonale aktører innstilt på slukking av FM i 2017

Vi konstaterer at de store aktørene NRK, MTG og SBS i all fall så langt er innstilt på slukking av det nasjonale nettet i 2017. Standpunktet er kanskje egnet til å forundre i og med at det internasjonalt har skjedd såpass mye som ikke i øyeblikket tyder på at Europa er på full fart i retning av en total FM slukking. Ingen andre land har som kjent vedtatt å slukke FM nettet. I Storbritannia har Medietilsynet gått inn for en forlengelse av FM lisensene i ytterligere 12 år. Det er tilsvarende vurderinger i store europeiske land som Tyskland og Frankrike. I Sverige er det foreløpig antydet slukking i 2023 alternativt i 2027 og Finland har sagt nei til DAB.

Forbundet tar likevel til etterretning at de store aktørene, til tross for det som skjer internasjonalt, ikke er innstilt på å endre slukkingsdato. Vi kan ikke bestemme hva de skal gjøre, like lite som de kan bestemme hva vi skal gjøre. Det er også veldig spesielt at de skal forsøke å få myndighetene til å nedbygge FM så mye som mulig og dermed svekke grunnlaget for å operere på FM. Det har tross alt hele tiden vært en politisk retningslinje at dette skal være en aktør og forbrukerstyrt prosess.

Det er svært urimelig at lokalradio skal bli sterkt skadelidende av en beslutning som de selv ikke har vært en del av, og som er presset fram av de store aktørene. Myndighetene bør gå inn for en strategi med incentiver for lokalradio for å starte utbygging av de lokale DAB nettene. Det viktigste incentivet vil være å forlenge deres FM lisenser mens de bygger opp den lokale DAB blokka slik mediemyndighetene i England nå har gått inn for. 

Lokalradio må selv bestemme 

Forbundet vil be om at tilsynet må innstille for departementet at det må være opp til den enkelte lokalradioaktør å bestemme hvilken distribusjonsform de vil foretrekke for sin radiostasjon i årene som kommer. FM, DAB, Internett og eller andre digitale plattformer. Men det kan gjerne legges inn incentiver for å bygge ut et lokalt DAB nett hvis det er dette myndighetene virkelig ønsker for lokalradio.

Det er en realitet at de fleste lokalradioer både eier og drifter sine egne FM- nett. I noen grad leier de innplassering hos Norkring og Telenor, men de bærer kostnadene selv. Det er ikke nødvendig med statlige midler for at lokalradio skal fortsette å sende på FM selv om de tre store aktørene skulle forlate FM i 2017.   

DAB blokkene må tilpasses det lokale radiomarkedet

Dersom de lokale DAB nettene skal ha mulighet for å fungere i forhold til markedssituasjonen for radio, må de også bygges opp slik at de er tilpasset lokalmarkedene for radio. I øyeblikket er det kun tre lokale DAB- blokker som er operative. Det er Oslo/Akershus, Hedmark og på Haugaland. Problemet er at de ikke dekker det som er naturlige lokale markeder for radio. Stavanger og Haugesund er forskjellige markeder og det samme er Oslo og Romerike.

Forbundet mener at det er påkrevet med en ny gjennomgang av den områdeoppdelingen som er gjort av DAB konsesjonene slik at de blir bedre tilpasset det lokale radiomarkedet.

Vi mener også at det vil være rimelig at man får avklart nærmere vilkårene for å drive lokalradio utover 2017 og spesielt i forhold til utbyggingen av DAB før man gjør større investeringer. Dette spørsmålet henger så avgjort sammen med hvilke rammevilkår lokalradio får. Det er ikke mulig å se dette uavhengig av hverandre.

Støtteordninger for mindre lokalradioer

Det synes åpenbart at dersom mindre lokalradioer skal ha noen mulighet til en overgang til DAB- distribusjon må det utarbeides støtteordninger for dette. Noe annet er ren ønsketenkning. Forbundet ser noen muligheter for at dette kan gjøres med en omlegging av de støtteordninger som er i bruk i dag, men det forutsetter likevel noe større statlige ressurser. Forbundet ser fram til en videre drøfting av dette spørsmålet.

Lokalradio må få være med og bestemme over egen situasjon

Forøvrig er det forbundets oppfatning at de innspill og grunnlag som Medietilsynet nå skal gi til departementet, i forbindelse med den kommende stortingsmelding, må ta utgangspunkt i lokalradioenes situasjon - ikke hva de store aktørene måtte mene om hva som er til fordel for lokalradio. De to store kommersielle aktørene har valgt å prioritere sine nasjonale kanaler og ikke satse på det lokale. De har også trukket seg ut av Lokalradioforbundet.

Forbundets håp er at Medietilsynet, som har et selvstendig regulatorisk ansvar for lokalradio, vil bidra til at lokalradiobransjen har en fremtid i Norge, og at tilsynets innstilling til departementet i forbindelse med utarbeidelsen av stortingsmeldingen klart vil bidra til dette. Det er ingen overdrivelse å si at det innspill og grunnlagsmaterialet dere skal overlevere til departementet den 15.september kan være svært avgjørende for hva departementet, og senere Stortinget, vil bestemme seg for i denne saken når det gjelder rammebetingelsene for lokalradio.

Vi ser fram til den videre prosessen i denne saken. Det går fram av mandatet til medietilsynet at departementet legger opp til en høring etter at medietilsynet har kommet med sin innstilling og at det skal legges fram en stortingsmelding i mars 2015. Dette må så behandles av Stortinget i vårsesjonen. Forbundet vil understreke at denne tidsplanen må overholdes. Det er ikke tilfredsstillende å ha så kort tid igjen før de nåværende FM lisenser går ut og ikke vite hva som vil bli rammebetingelsene i fremtiden. Dersom medietilsynet og departementet ser at denne framdriften ikke er mulig å overholde, må myndighetene forlenge de nåværende FM lisenser.

Forbundet er innstilt på å bidra konstruktivt der det er ønskelig og mulig. Målsettingen er å sikre en fremtid for lokalradiobransjen i Norge, som er noe vi går ut i fra er en målsetting som også deles av både tilsyn og departement, men vi må sikres gode tilfredsstillende rammebetingelser og forutsigbarhet. Det neste året vil vise om det er mulig å få dette til.

 

 
Annonser