NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Høring om auksjon for lokal DAB


(2 november, 2015 - 21:09)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet sender auksjonsreglene for auksjonen av Lokalradioblokka på offentlig høring. Fristen for innspill er 23. november 2015. Her er noe av det som står i forslaget:

Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner. I lokalregioner der bare én aktør registrerer og kvalifiserer seg til auksjonen, vil det ikke bli avholdt auksjon. Aktøren vil da få tildelt frekvenstillatelse og anleggskonsesjon direkte.

Det er blant annet foreslått et frekvenstak: "Ved denne tildelingen er det satt et generelt frekvenstak som omfatter de tre kommersielle frekvensblokkene for digital radio; Riksblokk I, Riksblokk II og Lokalradioblokka. Frekvenstaketinnebærer at ingen aktør kan inneha mer enn to av de tre kommersielle blokkene for digitalradio. Frekvenstaket skal sikre at minst to aktører får tilgang til frekvensressurser i samme geografiske område."

Auksjonen vil bli gjennomført som en åpen stigende auksjon over Internett. Det vil bare holdes auksjon i de lokalregionene der det er flere enn én budgiver som er godkjent til å delta i auksjonen, dvs. i de regionene der det er overskuddsetterspørsel. Alle regioner med overskuddsetterspørsel vil bli auksjonert ut parallelt.

Sendernettet skal bidra til å sikre det lokalradiopolitiske formålet ved å legge til rette for utvikling av et mangfoldig tilfang i det digitale lyttertilbudet. Derfor er det av vesentlig betydning at den som har anleggskonsesjonen sørger for at nettet tas i bruk og påser at det gis faktisk og praktisk tilgang til nettet for aktører i lokalregionen. Anleggskonsesjonæren skal drive sendernettet slik at det stimulerer til digital lokalradiovirksomhet og gir best mulig kapasitetsutnyttelse.

Vilkårene vil inneholde standardiserte krav om bruk, opphør og endring av konsesjonen. Det vil bli satt en frist for oppstart av senderanlegget på 24 måneder fra konsesjonen trer i kraft. Dersom regulære kringkastingssendinger ikke formidles via senderanlegget innen denne fristen, vil Medietilsynet vurdere å inndra anleggskonsesjonen.

Enhver form for direkte eller indirekte samarbeid eller samordnet opptreden mellom budgivere eller deres interessenter som virker eller er ment å virke konkurransebegrensende, er forbudt.

Anleggskonsesjonæren plikter å gi kringkastere tilgang til kapasitet på åpne, objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Ikke-diskriminerende betyr i denne sammenhengen at anleggskonsesjonæren ikke kan vektlegge utenforliggende hensyn i prioriteringen av hvilke aktører som det skal inngås transmisjonsavtale med.

Anleggskonsesjonæren skal legge til rette for at små ikke-kommersielle lokalradioer får sendetid i lokalradioblokka. Dersom det oppstår tilgangsproblemer kan ytterligere tilgangskriterier bli innført.

Dette er bare utdrag av det som står i forslaget, les mer selv på Høring om auksjon av Lokalradioblokka Nkoms hjemmeside

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 
Annonser