NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Gode tall for lokalradio


(26 oktober, 2015 - 09:27)

Lokalradioene kommer godt ut i en fersk rapport fra Medietilsynet. Bransjen gikk med overskudd i 2014 og inntektene av reklame øker. Her er noen av tallene som kommer fram i rapporten "Økonomi i norske medievirksomheter 2010-2014". 

Samlet sett gikk lokalradiobransjen med et driftsoverskudd på 14,7 millioner kroner i 2014. Resultatet er 18,8 millioner kroner bedre enn året før. Samlede driftsinntekter var 317 millioner kroner i 2014, en oppgang på 12 millioner kroner fra 2013. Samlede driftskostnader var 302 millioner kroner, knapt 7 millioner kroner mindre enn året før. 

Lokalradioene hadde et driftsunderskudd på 46,5 millioner kroner i 2010. Dette må ses i lys av at 2010 var det første året i en ny konsesjonsperiode. Underskuddene har i årene som følger blitt stadig mindre. I 2014 var driftsresultatet for første gang positivt med 14,7 millioner kroner mot et underskudd på 4,1 millioner kroner i 2013.

Tallene fra Medietilsynet viser at lokalradioenes inntekter øker for alle konsesjonstyper. Allmennradioene og 24/7-radioenes driftsresultater ble kraftig styrket også fra 2013 til 2014. Den styrkede lønnsomheten skyldes en kombinasjon av økte inntekter og reduserte kostnader. Lønnsomheten i nisjeradioene ble svekket. Blant nisjeradioene økte også inntektene, men kostnadene økte mer.

Lokalradioenes samlede reklameinntekter økte siste år ned med 5,3 prosent til 220 millioner kroner. Reklameinntektene økte for alle radiotyper i 2014.

Inntekter fra radiobingo er viktig for mange radioer utenfor storbyområdene. Lokalradioenes samlede bingoinntekter har sunket med vel 9 prosent fra 2010 til 2014. Reduksjonen skyldes i all hovedsak at mange av radioene som drev med bingo i forrige konsesjonsperiode har avsluttet sin virksomhet. Bingoinntektene utgjorde siste år knapt 53 millioner kroner, vel 5 millioner kroner mindre enn i 2013. Nedgangen skyldes dels at seks lokalradioer med allmennradiokonsesjon ikke rapporterer om bingoinntekter i 2014 og dels at den gjennomsnittlige bingoinntekten per radio sank fra 2013 til 2014. I gjennomsnitt hadde allmennradioer som drev med bingo i 2014 rundt 850.000 kroner i bingoinntekter i 2014, mens de hadde 1 million i gjennomsnitt i 2013. Bingoinntektene utgjorde rundt halvparten av disse radioenes totale driftsinntekter i 2014.

Et stort antall små radioer – nisjeradioene – finansieres ved hjelp av gaver og frivillig lisens. Inntektene fra frivillig lisens og gaver var i 2014 på 14,4 millioner kroner, ned med 800.000 kroner fra 2013.

24/7-radioenes desidert viktigste inntektskilde er reklameinntekter. Disse inntektene økte med 4,8 prosent i 2014 og bidro til det gode resultatet. 24/7-radioene rapporterer om en kraftig økning i andre driftsinntekter i 2012, 2013 og 2014. Etter all sannsynlighet er dette provisjonsinntekter fra salg av reklame for andre konsesjoner. Tallene fra 24/7-radioene tyder på at disse radioene har gode økonomiske rammebetingelser og at de er godt posisjonert for å tiltrekke seg annonsører.

Allmennradioer i konsesjonsområder med få innbyggere, såkalte bygderadioer, har bingoinntekter som viktigste finansieringskilde. Både bingoinntektene og reklameinntektene var praktisk talt uendret for disse radioene siste år. Lønnsomheten var også på om lag samme nivå i 2014 som i 2013.

Etter dagens regelverk finnes det tre ulike konsesjonstyper av lokalradio: 24/7-radio, allmennradio og nisjeradio. 24/7-radioene sender kontinuerlig og finnes i de mest befolkningstette områdene. Konsesjonstypen er ment å skulle gi radioene best mulig vilkår for å hente reklameinntekter. Allmennradioene har rett til ubrutt sendetid i såkalt "primetime", og finansieres i hovedsak med reklameinntekter og bingoinntekter. Nisjeradioene har etter regelverket begrenset mulighet til å hente inn reklameinntekter og har stort sett sendetid utenfor primetime. Mange nisjeradioer har lav omsetning og drives ved hjelp av frivillige.

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 

 
Annonser