NETTRADIO

 

Nyhetsbrev

Følg med!
Motta vårt nyhetsbrev.
Registrer deg her.

Se våre nyhetsbrev her.

 
Dramatisk svekkelse for norsk lokalradio


(13 januar, 2016 - 19:08)

Norsk lokalradioforbund mener forslaget om endringer i tilskuddsordningen er dramatisk for en bransje som allerede befinner seg i en svak stilling. I verste fall rammer det både mediemangfoldet og ytringsfriheten. 

Norsk Lokalradioforbund har avgitt sin høringsuttalelse om "Forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokalkringkastingsformål", som blant annet innebærer at halvparten av midlene som tidligere ble gitt til programproduksjon og kurs nå skal gå til utbygging av de lokale DAB-nettene. Forslaget innebærer også en rekke andre endringer sammenlignet med i dag.

Lokalradioenes eget forbund mener at det er mye som blir dårligere for lokalradio dersom dette forslaget blir en realitet: "Medietilsynets forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokalkringkastingsformål fører til en rekke uheldige konsekvenser både for enkeltmedlemmer og for forbundet som bransjeorganisasjon.", skriver NLR i sitt høringsvar.

Forslaget innebærer at lokalradios andel av tilskuddsmidlene blir mer enn halvert. "Det er etter vår mening en dramatisk reduksjon for en bransje som opererer i et stadig mer tilspisset konkurransebilde og som allerede befinner seg i en svak finansiell stilling. ", mener Norsk Lokalradioforbund

"Vi fraråder sterkt at bistand til teknologiskiftet utelukkende skal finansieres fra en allerede økonomisk begrenset støtteordning, da dette etter vår mening vil yte bransjen forverrede rammevilkår. Offentlige subsidier til digitalisering av lokalradio må etter vår mening skje gjennom en egen tilskuddsordning eller ved å tilføre eksisterende ordning friske midler.", skriver forbundet.

Norsk Lokalradioforbund mener forslaget, slik det foreligger, rammer de minste og mest ressurssvake lokalradioene: "Etter vår mening vil det være vanskelig å etterleve tilskuddsordningens målsetting om å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og styrking av lokalmedienes demokratiske funksjon i samfunnet, dersom man samtidig innskrenker muligheten for støtte til redaksjonelle formål, prosjektutvikling og kompetansehevende tiltak."

Når det gjelder mer konkret den foreslåtte tilskuddsordningen til digitalisering av lokalradio, mener NLR at tallene man opererer med er gale og kostnadene undervurdert: "Tilsynet har estimert at en full overgang til DAB i alle 37 lokalregioner anslagsvis vil koste 110 millioner kroner. Norsk Lokalradioforbund mener teknologiskiftet vil utløse et investeringsbehov som er vesentlig større. Etter våre vurderinger vil snittkostnaden i forhold nødvendig digitalteknisk sendeutstyr og etablering av infrastruktur for senderanlegget samt montasje vil beløpe seg til minst en halv million kroner pr. sendepunkt. I tillegg kommer eventuelle innplasseringskostnader og driftskostnader i form av linjeleie."

Forslaget som nå foreligger vil også direkte ramme driften av Norsk Lokalradioforbund. Dersom forslaget følges opp vil det bety at forbundet får en reduksjon i driftsstøtten på 72% i forhold til i dag. "For Norsk Lokalradioforbund som ideell organisasjon, hvis eneste inntektskilde foruten driftstøtte er medlemskontingent, betyr forslaget radikalt endrede forutsetninger for å kunne følge opp de forpliktelser vi har overfor våre medlemmer. ", skriver forbundet i sin høringsuttalelse.

NLR fortsetter: "Norsk Lokalradioforbund kan vanskelig se hvordan tilskuddsordningens nye formål om å "fremme digitalisering av lokalradio" kan settes i sammenheng med å samtidig strupe støtten til lokalradios bransjeorganisasjon. "

Norsk Lokalradioforbund er også positiv til en del av punktene i endringsforslaget, som at støtten skal være plattformnøytral og at klageinstans endres til klagenemnda for mediesaker. Men generellt er dette ikke bra for norsk lokalradiobransje: 

"Norsk Lokalradioforbund fraråder sterkt å benytte eksisterende tilskuddsordning for å finansiere overgangen til digitale distribusjonsplattformer. Støtte til digitalisering av lokalradio må skje gjennom en egen tilskuddsordning eller ved å tilføre eksisterende ordning friske midler, slik forbundet har hevdet tidligere.", heter det i den avsluttende delen av høringsuttalelsen

Skrevet av Kyrre Dahl for lokalradio.no

 

 
Annonser